Koszty utrzymania nieruchomości

Koszty utrzymania nieruchomości

Koszty i opłaty

Opłata abonentowa za zaopatrzenie w wodę za kwartał wynosi 36, 01 Euro, za elektryczność – 9, 08 Euro każdego miesiąca (3,3 kW). Do sumy wyżej wymienionych wydatków należy dodać opłatę za zużycie mediów. Rachunki płacone są automatycznie poprzez pobranie sumy z rachunku bankowego klienta.

Wszyscy właściciele nieruchomości, których budynki wybudowane zostały kompleksowo, tak zwane urbanizacje, są zobowiązani do przestrzegania prawa w Hiszpanii o opłatach związanych z utrzymaniem i opieką nad strefami ogólnego użytku, np.: basenu i zielonych terenów należących do regionu. Opłatę składki uiszcza się raz lub dwa razy do roku. Suma opłat zależna jest od ilości właścicieli oraz od udzielonych usług (w przybliżeniu 300 – 1000 Euro).

Wypełnienie deklaracji podatkowej dla nie rezydentów ma koszt 144 Euro za pierwszą nieruchomość plus 24 Euro za każdą następną (garaż, działkę, drugie miejsce zamieszkania).

Podatki TAXES

W Hiszpanii funkcjonują trzy coroczne podatki, które właściciele nieruchomości, nierezydenci, zobowiązani są płacić:

Impuesto Impuesto sobre la Renta de No Residentes – podatek dochodowy od osób niebędących rezydentami Hiszpanii (przedstawiony w deklaracji podatkowej). Do wyliczenia sumy podatku można posłużyć się następującą formułą: zdeklarowana wartość nieruchomości: 2 x 1, 1% x 24%.

Impuesto Sobre Bienes Inmuebies (IBI) – coroczny podatek municypalny, który płacony jest w sierpniu lub we wrześniu przez rezydentów, bądź nierezydentów. Waha się od 200 do 1000 Euro w ciągu roku, w zależności od wartości oraz położenia nieruchomości. Pieniądze otrzymane przez skarb państwa z tego podatku przeznaczone są na wyposażenie miasta, polepszenie infrastruktur, itd.

Impuesto sobre el Patrimonio - podatek od luksusu, od którego są zwolnieni wszystcy właścicieli nieruchomości, których wartość nie przekracza 700.000 euro za osobę (serwowane w rocznym zeznaniu podatkowym dochodów).